لیست سریع

Searching 'جنوا' in Videos

امپولی 0 - جنوا 2

50 بازدید

جنوا 1 - بلونیا 1

38 بازدید

پسکارا 5 - جنوا 0

25 بازدید

ناپولی 2 - جنوا 0

43 بازدید

جنوا 0 - ساسولو 1

36 بازدید

جنوا 0 - آاس‌رم 1

35 بازدید

تورینو 1 - جنوا 0

36 بازدید

جنوا 3 - پالرمو 4

41 بازدید

کیه‌وو 0 - جنوا 0

34 بازدید

لاتزیو 3 - جنوا 1

35 بازدید

جنوا 0 - امپولی 0

33 بازدید

بلونیا 0 - جنوا 1

42 بازدید

جنوا 1 - پسکارا 1

27 بازدید

جنوا 0 - ناپولی 0

49 بازدید

ساسولو 2 - جنوا 0

40 بازدید