لیست سریع

Searching 'جنوا' in Videos

آاس‌رم 3 - جنوا 2

177 بازدید

جنوا 2 - تورینو 1

59 بازدید

پالرمو 1 - جنوا 0

54 بازدید

جنوا 1 - کیه‌وو 2

43 بازدید

جنوا 2 - لاتزیو 2

56 بازدید

امپولی 0 - جنوا 2

68 بازدید

جنوا 1 - بلونیا 1

55 بازدید

پسکارا 5 - جنوا 0

40 بازدید

ناپولی 2 - جنوا 0

58 بازدید

جنوا 0 - ساسولو 1

56 بازدید

جنوا 0 - آاس‌رم 1

55 بازدید

تورینو 1 - جنوا 0

53 بازدید

جنوا 3 - پالرمو 4

58 بازدید

کیه‌وو 0 - جنوا 0

52 بازدید