لیست سریع
public yes 02:57
public yes 04:04
public yes 03:43
public yes 05:34
public yes 04:48
public yes 03:03

خلاصه بازی ایبار 1 - 1 مالاگا

93 نمایش
public yes 06:40

خلاصه بازی بتیس 0 - 5 بارسلونا

135 نمایش
public yes 05:34

خلاصه بازی آلاوس 2 - 2 لگانس

73 نمایش
public yes 02:05
public yes 05:01
public yes 03:13
public yes 05:42
public yes 05:10
public yes 09:56

خلاصه بازی بتیس 3 - 2 لگانس

94 نمایش
public yes 02:33
public yes 02:42

خلاصه بازی آلاوس 1 - 0 سویا

86 نمایش
public yes 01:27
public yes 04:58
public yes 05:02

خلاصه بازی سویا 2 - 1 کادیز

116 نمایش