لیست سریع
public yes 04:06

خلاصه بازی کلن 1 - 1 آگزبورگ

70 نمایش
public yes 03:07
public yes 04:31
public yes 03:51

خلاصه بازی شالکه 1 - 1 هانوفر

78 نمایش
public yes 03:39
public yes 05:16
public yes 06:17
public yes 05:18
public yes 04:51
public yes 07:26
public yes 08:23
public yes 05:48
public yes 04:39
public yes 04:26
public yes 07:03
public yes 07:09
public yes 04:58