لیست سریع
public yes 03:12
public yes 05:38
public yes 03:37
public yes 01:24

خلاصه بازی ولز 1 - 1 پاناما

175 نمایش
public yes 06:54

خلاصه بازی انگلیس 0 - 0 برزیل

6663 نمایش
public yes 12:10

خلاصه بازی آلمان 2 - 2 فرانسه

5653 نمایش
public yes 05:38

خلاصه بازی بلژیک 1 - 0 ژاپن

116 نمایش
public yes 06:35

خلاصه بازی رومانی 0 - 3 هلند

3945 نمایش
public yes 07:15
public yes 04:50
public yes 02:57
public yes 05:09

خلاصه بازی ایتالیا 0 - 0 سوئد

4155 نمایش
public yes 05:09
public yes 07:46
public yes 03:49
public yes 03:43
public yes 01:35
public yes 02:09

خلاصه بازی غنا 1 - 1 مصر

102 نمایش
public yes 09:55
public yes 01:15

خلاصه بازی تونس 0 - 0 لیبی

125 نمایش
public yes 03:15
public yes 02:45
public yes 06:30
public yes 02:27