لیست سریع
public yes 03:26
public yes 11:46
public yes 04:05

خلاصه بازی گنگام 0 - 2 لیون

79 نمایش
public yes 07:51

خلاصه بازی موناکو 2 - 2 نیس

110 نمایش
public yes 02:05

خلاصه بازی بوردو 0 - 2 کان

127 نمایش
public yes 02:35
public yes 05:23
public yes 03:43

خلاصه بازی لیون 1 - 1 آنژه

87 نمایش
public yes 03:42

خلاصه بازی رن 0 - 3 مارسی

82 نمایش
public yes 04:40

خلاصه بازی تولوز 1 - 2 لیون

119 نمایش
public yes 03:13

خلاصه بازی لیل 1 - 1 نیس

125 نمایش
public yes 04:13

خلاصه بازی موناکو 2 - 1 رن

126 نمایش
public yes 04:40

خلاصه بازی مارسی 3 - 1 تروا

122 نمایش
public yes 06:06
public yes 01:34

خلاصه بازی نیس 1 - 0 بوردو

90 نمایش
public yes 07:56
public yes 06:23
public yes 08:41
public yes 03:04

خلاصه بازی نانت 1 - 2 نیس

110 نمایش
public yes 09:16

خلاصه بازی آمیان 1 - 2 لیون

66 نمایش
public yes 03:42
public yes 06:09
public yes 02:54

خلاصه بازی کان 1 - 2 لیون

113 نمایش
public yes 02:42
public yes 01:28

خلاصه بازی دیژون 3 - 2 بوردو

152 نمایش
public yes 07:46
public yes 00:48

خلاصه بازی آنژه 1 - 2 رن

111 نمایش
public yes 01:03

خلاصه بازی تولوز 1 - 2 نیس

104 نمایش